Mô tả

𝐆𝐢𝐫𝐚𝐫𝐝 𝐏𝐞𝐫𝐫𝐚𝐠𝐚𝐮𝐱 𝐕𝐢𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝟏𝟗𝟒𝟓 𝐫𝐞𝐟 𝟐𝟓𝟗𝟑

-Cᴀsᴇ sɪᴢᴇ 28×44ᴍᴍ ~37ᴍᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏ̀ɴ
-Kɪ́ɴʜ sᴀᴘᴘʜɪʀᴇ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂́ɪ
-Mᴏᴠᴇᴍᴇɴᴛ GP ɪɴʜᴏᴜsᴇ Aᴜᴛᴏᴍᴀᴛɪᴄ
-Kʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ 30ᴍ
-Tʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̉ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ́ ᴠᴀ̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ 18ᴋ/750 đúc đặc

✅ 𝗖𝗮𝗺 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗵𝗮̃𝗻𝗴, 𝗯𝗮𝗼 𝗰𝗵𝗲𝗰𝗸 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰
✅ 𝗕𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗸𝘆̃ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗯𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼̣𝗻 đ𝗼̛̀𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺

📱

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

98000000

Trong kho